Приказ 216

  • Приложение N 1. Нормы вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах
  • Приложение N 2. Нормы вещевого довольствия отбывающих наказание в виде лишения свободы женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, содержащихся в родильных отделениях при исправительных учреждениях или имеющих детей в домах ребенка при исправительных учреждениях
  • Приложение N 3. Порядок обеспечения вещевым довольствием осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах
  • Приложение N 4. Описание предметов вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах
  • Приложение N 5. Описание предметов вещевого довольствия осужденных к принудительным работам
  • Приложение N 6. Правила ношения предметов вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях

Приказ Минюста России от 3 декабря 2013 г. N 216
«Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах»

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 2018 г.

1. Утвердить:

нормы вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах (приложение N 1);

нормы вещевого довольствия отбывающих наказание в виде лишения свободы женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, содержащихся в родильных отделениях при исправительных учреждениях или имеющих детей в домах ребенка при исправительных учреждениях (приложение N 2);

порядок обеспечения вещевым довольствием осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах (приложение N 3);

описание предметов вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах (приложение N 4);

описание предметов вещевого довольствия осужденных к принудительным работам (приложение N 5);

правила ношения предметов вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях (приложение N 6).

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить выполнение норм вещевого довольствия для осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 19 мая 2018 г. — Приказ Минюста России от 23 апреля 2018 г. N 75

См. предыдущую редакцию

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.В. Федорова.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2020 № 216

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 516/34799

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до Закону України від 04 жовтня 2019 року № 190-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», статті 78 Бюджетного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (далі — Зміни), що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Міністерства фінансів України забезпечити його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 січня 2021 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

С. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 травня 2020 року № 216

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 516/34799

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. Пункт 3.1 глави 3 після слів «на відповідні рахунки» доповнити словами «для зарахування надходжень або на єдиний рахунок».

2. Абзац третій пункту 4.21 глави 4 після слів «головний розпорядник» доповнити словами «на підставі протоколу розбіжностей даних мережі та Єдиного реєстру».

3. У главі 19:

1) пункт 19.4 викласти в такій редакції:

«19.4 Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від органів Казначейства, подають їх до вищого фінансового органу.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації перевіряють звітність, подану відповідними органами Казначейства та фінансовими органами нижчого рівня, готують звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом з пояснювальною запискою подають його до Міністерства фінансів України.

Фінансові органи готують та подають до органів Казначейства із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі — АС «Є-Звітність»):

щомісяця — інформацію про використання коштів резервного фонду;

щокварталу та щороку — інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії.

Інформація надається за формами, встановленими законодавством.

Місцеві фінансові органи щомісяця готують інформацію про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору за формою, наведеною в додатку 33 цього Порядку, та подають її до органів Казначейства протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним.»;

2) пункт 19.5 викласти в такій редакції:

«19.5. Органи Казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства. Казначейство подає звіти про виконання місцевих бюджетів та зведені звіти Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя до Міністерства фінансів України у порядку та за формами, встановленими законодавством.

Головні управління Казначейства подають зведені річні звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства із застосуванням АС «Є-Звітність».».

В.о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

О. Мачульна

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В целях упорядочения организации диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, приказываю:

1. Утвердить периодичность и объем диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2000 N 423 «О совершенствовании диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра Онищенко Г.Г.

Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

Приложение
к Приказу Минздрава России
от 26 мая 2003 г. N 216

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Периодичность осмотра Объем медицинских осмотров
осмотр врачей наименование лабораторных и диагностических исследований
1. Граждане, принимавшие в 1986 — 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС ежегодно Терапевт, хирург-онколог Общий анализ крови и мочи
2. Граждане, принимавшие в 1988 — 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС один раз в два года Терапевт, хирург-онколог Общий анализ крови и мочи
3. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения ежегодно Терапевт, хирург-онколог Общий анализ крови и мочи
4. Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы ежегодно Терапевт, хирург-онколог Общий анализ крови и мочи, УЗИ щитовидной железы по показаниям
5. Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне проживания с правом на отселение до их переселения в другие районы один раз в два года Терапевт, хирург-онколог Общий анализ крови и мочи, УЗИ щитовидной железы по показаниям
6. Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне с льготным социально-экономическим статусом до их переселения в другие районы один раз в три года Терапевт Общий анализ крови и мочи
7. Граждане 1968 — 1986 гг. рождения, находившиеся после аварии на ЧАЭС до августа 1986 г. на территории зоны проживания с правом на отселение и зоны отселения, эвакуированные из зоны отчуждения, переселенные из зоны проживания с правом на отселение и зоны отселения, включая тех, которые на момент эвакуации находились во внутриутробном состоянии ежегодно Терапевт (педиатр), хирург-онколог, эндокринолог Клинический анализ крови, анализ мочи, УЗИ щитовидной железы, др. лабораторно-инструментальные исследования по показаниям
8. Дети, родившиеся после 1986 года и проживающие на территории зоны отселения, зоны проживания с правом на отселение и зоны с льготным социально-экономическим статусом ежегодно Педиатр Общий анализ крови и мочи
9. Дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 ежегодно Педиатр Общий анализ крови и мочи

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минкомсвязь России)

ПРИКАЗ

25.04.2017 №205

Москва

Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Российскую систему и план нумерации.

2. Осуществить введение в действие Российской системы и плана нумерации поэтапно:

  • I этап (2017 г. – 2020 г.) – переход на использование номеров вида «1UV(х1(х2)» для доступа к экстренным оперативным службам, справочно-информационным службам операторов связи и специальным службам сетей местной телефонной связи;
  • II этап (2020 г. – 2023 г.) – переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений «Пн=0», а при установлении международных телефонных соединений «Пмн=00»;
  • III этап (2017 г. – 2025 г.) – переход на использование закрытого плана нумерации при установлении местного телефонного соединения.

3. Признать не подлежащим применению приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2006 г., регистрационный №8572) с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008 №118 «О внесении изменений в Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2009 г., регистрационный №13237), от 15.07.2011 №187 «О внесении изменений в приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2011 г., регистрационный №21646), от 15.06.2012 №158 «О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2012 г., регистрационный №24829), от 20.11.2013 №359 «О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2014 г., регистрационный №31011), от 20.11.2013 №360 «О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный №30946), от 18.04.2014 №85 «О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный №32167) и от 05.04.2016 №141 «О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 №142» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2016 г., регистрационный №41986).

4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.