Постанова 461

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 987 «Об утверждении Правил адаптации молодых сотрудников и осуществления наставничества в органах внутренних дел Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12472, опубликован 5 января 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2. Департаменту кадровой политики Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Сайтбеков А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр внутренних дел
Республики Казахстан
Е. Тургумбаев

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2015 р. № 461
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678 «Про деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2803) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 461
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678
1. Доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1. Установити, що проект рішення про погодження завдання на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради Державної іпотечної установи розробляється та вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерством фінансів з дотриманням вимог Порядку, затвердженого цією постановою.”.
2. У Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункти 2-4 викласти в такій редакції:
«2. Суб’єкти управління об’єктами державної власності (далі — суб’єкти управління) видають наказ про затвердження завдань на голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів або засідання наглядової ради, у разі включення до завдання питань щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів господарського товариства або засідання наглядової ради.
Рішення суб’єктів управління, що виконують повноваження загальних зборів безпосередньо, без скликання зборів акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів, видаються ними у формі наказу.
Вимоги щодо строків видання наказів про затвердження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, зазначені в абзаці першому цього пункту, не поширюються на накази уповноважених органів управління, що здійснюють управління корпоративними правами держави в банку, у статутному капіталі якого є частка держави.
3. Суб’єкти управління інформують Кабінет Міністрів України і Мінекономрозвитку про видані накази, визначені пунктом 2 цього Порядку, в день їх прийняття.
Інформація про накази, які підлягають погодженню з Кабінетом Міністрів України, подається Мінекономрозвитку разом з документами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.
Протоколи загальних зборів та засідань наглядових рад господарських товариств надсилаються Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку в 10-денний строк після складення.
4. Суб’єкти управління у наказах, зазначених у пункті 2 цього Порядку, щодо господарського товариства, яке включене до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555); банку, у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків; господарського товариства паливно-енергетичного комплексу (крім вугледобувних та вуглепереробних підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ та будівельних організацій вугільної галузі), у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків; господарського товариства, фінансовий план якого затверджується Кабінетом Міністрів України, передбачають, що такі накази набирають чинності одночасно з розпорядженням Кабінету Міністрів України про їх погодження у разі включення до порядку денного питань:
внесення змін до статуту;
збільшення або зменшення статутного капіталу;
відчуження та/або застави активів або майна, крім реалізації банками заставного майна;
затвердження річної фінансової звітності;
розподілу прибутку;
реорганізації, ліквідації, заснування господарських товариств;
придбання або відчуження корпоративних прав у господарських товариствах;
обрання та відсторонення керівника виконавчого органу, членів наглядової ради та членів колегіального виконавчого органу.”;
2) у пункті 5:
в абзаці першому слова «уповноважені органи управління та Фонд державного майна” замінити словами «суб’єкти управління”;
абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
«інформація про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал (банки, у статутному капіталі яких частка держави становить 25 і більше відсотків, таку інформацію подають з урахуванням особливостей показників ефективності їх діяльності);
відомості щодо відповідності господарського товариства критеріям, зазначеним у пункті 4 цього Порядку;”;
3) в абзаці першому пункту 6 слова «Мінекономрозвитку або іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України” замінити словами і цифрами «та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, у 10-денний строк з дня звернення товариства чи отримання доручення Кабінету Міністрів України про підготовку проекту розпорядження”;
4) у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
«7. Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, зазначені у пунктах 5 і 6 цього Порядку, щодо державних банків не підлягають погодженню із заінтересованими органами.”;
в абзаці другому слова «не пізніше ніж” замінити словами «, що становить не більш як”;
5) додаток до Порядку викласти в такій редакції:
«Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 461)
ІНФОРМАЦІЯ
про господарське товариство
______________________________
(найменування господарського товариства)
___________________
(код згідно з ЄДРПОУ)
www. ______________
(веб-сайт товариства)
I. Загальна інформація*
Сфера діяльності товариства, основні види продукції
Основні споживачі продукції товариства
Основні конкурентні переваги товариства
Частка на ринку
Короткий опис виробничих потужностей (місце розташування, розмір земельної ділянки, виробнича потужність, середній коефіцієнт використання виробничих потужностей за останній рік)
Кількість та короткий опис дочірніх підприємств
Частка акцій у державній власності, відсотків
Зазначається, чи входить товариство до переліків державного майна, що підлягають приватизації у поточному році, або до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
Результати операційної діяльності
Зазначаються обсяги виробленої продукції (обсяги наданих послуг) за основними видами у натуральній та грошовій формі, кумулятивно з початку року та причини, чому обсяг виробленої продукції у поточному періоді відрізняється від обсягу за аналогічний період минулого року
Результати фінансової діяльності
Описуються причини зміни таких показників порівняно з показниками за аналогічний період минулого року:
чистий дохід від реалізації продукції
EBITDA**
рентабельність EBITDA
чистий фінансовий результат
фінансові запозичення
державні гранти і субсидії
Ризики та перспективи розвитку
Описуються основні ризики для ведення бізнесу товариства та шляхи їх мінімізації
Розмір запланованих виплат з погашення боргу у поточному році із зазначенням кредитора та валюти платежу
II. Показники фінансово-господарської діяльності
(тис. гривень)

Найменування показника

Звітний квартал

Попередній квартал

Різниця, відсотків

I. Звіт про фінансовий стан (баланс)

Необоротні активи

у тому числі основні засоби

Оборотні активи

у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти

Усього активів

Довгострокові фінансові запозичення

Короткострокові фінансові запозичення

Інші зобов’язання і забезпечення

Усього зобов’язань і забезпечення

у тому числі державні гранти і субсидії

Усього власного капіталу

II. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції

Собівартість реалізованої продукції

Валовий прибуток (збиток)

Операційний прибуток (збиток)

Фінансовий результат до оподаткування

Витрати з податку на прибуток

Чистий фінансовий результат

III. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність EBITDA

Рентабельність активів

Рентабельність власного капіталу

Фінансові запозичення/власний капітал

Фінансові запозичення/EBITDA

IV. Розрахунки з бюджетом

Дивіденди/відрахування чистого прибутку

Податок на прибуток підприємств

Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування

Сплата інших платежів до бюджету

Усього виплат на користь держави

V. Обсяги виробництва продукції у натуральних одиницях за видами (до п’яти найменувань)

VI. Дані про персонал

Середньооблікова кількість працівників

Середня заробітна плата, гривень на місяць

Заборгованість з виплати заробітної плати

Керівник
__________________________
(посада)

________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
*Обсяг загальної інформації про господарське товариство становить не більше одного аркуша.
**Показник EBITDA визначений фінансовим планом суб’єкта господарювання державного сектору економіки, складеним відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. № 205.”.

не действует Редакция от 15.06.2010 Подробная информация

Наименование документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 15.06.2010) «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Вид документа постановление, положение
Принявший орган правительство рф
Номер документа 401
Дата принятия 19.08.2004
Дата редакции 15.06.2010
Дата регистрации в Минюсте 01.01.1970
Статус не действует
Публикация
  • В данном виде документ опубликован не был
  • Документ в электронном виде ФАПСИ, НТЦ «Система»
  • (в ред. от 30.07.2004 — «Российская газета», N 170, 11.08.2004;
  • «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, N 32, ст. 3348)
Навигатор Примечания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 15.06.2010) «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Постановление

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Пункт 2 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

3. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерству природных ресурсов Российской Федерации внести до 1 октября 2004 г. в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в области осуществления государственного экологического контроля и проведения государственной экологической экспертизы, предусматривающих исключение дублирования функций и обеспечение взаимодействия между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

4. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации и Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору внести до 1 ноября 2004 г. в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, предусматривающих возложение на Службу полномочий по осуществлению надзора за деятельностью уполномоченных государственных и муниципальных органов по контролю за соблюдением требований градостроительного и жилищного законодательства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

Пункт 5 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

6. Разрешить Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору иметь до 6 заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 15 управлений по основным направлениям деятельности Службы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2006 N 335, от 29.05.2008 N 404)

Пункт 7 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Пункт 9 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1998 г. N 779 «О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3775);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998 г. N 938 «О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 33, ст. 4037);

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. N 841 «Об утверждении Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4742);

постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2002 г. N 265 «Об утверждении Положения о Федеральном надзоре России по ядерной и радиационной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 17, ст. 1684);

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2003 г. N 554 «О финансировании мероприятий по надзору и контролю, проводимых учреждениями государственного энергетического надзора» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 37, ст. 3588);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 180 «Вопросы Федеральной службы по технологическому надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1473);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 192 «Вопросы Федеральной службы по атомному надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1483).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июля 2004 г.
N 401

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ I. Общие положения

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере, в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в том числе в пределах своей компетенции в области обращения с отходами, а также функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2009 N 649, от 01.12.2009 N 975)

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет в части, касающейся функций по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, полномочия органов, которые в международных договорах Российской Федерации выступают в качестве органов, осуществляющих необходимые меры, направленные на выполнение вытекающих из этих договоров обязательств Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также настоящим Положением.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия

5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

Подпункт 5.1 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Подпункт 5.2 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Подпункты 5.2.1 — 5.2.15 — Утратили силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3. на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.1. осуществляет контроль и надзор:

5.3.1.1. за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии;

5.3.1.2. за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на объектах использования атомной энергии);

5.3.1.3. за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

5.3.1.4. за выполнением международных обязательств Российской Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;

5.3.1.5. за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах;

5.3.1.6. за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике);

5.3.1.7. за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.1.8. за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ;

5.3.1.9. за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Подпункты 5.3.1.10 — 5.3.1.11 — Утратили силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.1.12. за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской Федерации в области обращения с радиоактивными отходами;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.1.13. за своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщика, с которым Российская Федерация заключила международный договор, предусматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хранения и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах своей компетенции);

5.3.1.14. за горно-спасательными работами в части, касающейся состояния и готовности подразделений военизированных горно-спасательных частей к ликвидации аварий на обслуживаемых предприятиях;

5.3.1.15. за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области государственной экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.1.16. за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 N 67)

5.3.1.17. за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 N 67)

5.3.1.18. за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 N 67)

5.3.1.19. за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 N 67)

5.3.2. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, а также лицензирование других видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2006 N 767)

Подпункты 5.3.2.1 — 5.3.2.25 — Утратили силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2006 N 767)

5.3.3. выдает разрешения:

5.3.3.1. на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии;

5.3.3.2. на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах;

Подпункт 5.3.3.3 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.3.4. на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;

5.3.3.5. на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;

5.3.3.6. на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;

5.3.3.7. на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 N 23)

5.3.3.8. на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на ведение работ с указанными материалами;

5.3.3.9. на создание объектов размещения отходов в пределах своей компетенции;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 975)

5.3.4. утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, а также организует прием и рассмотрение отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 975)

5.3.5. регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр таких объектов;

5.3.6. ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух;

5.3.7. ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации отходов I-IV класса опасности;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 975)

5.3.8. проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности;

5.3.9. согласовывает:

5.3.9.1. квалификационные справочники должностей руководителей и специалистов (служащих), в которых определяются квалификационные требования к работникам, получающим разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии;

5.3.9.2. перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не требуют лицензий;

Подпункт 5.3.9.3 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.10. организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Подпункты 5.3.10.1 — 5.3.10.7 — Утратили силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.3.11. организует и обеспечивает функционирование системы контроля за объектами использования атомной энергии при возникновении чрезвычайных ситуаций (аварийное реагирование);

5.3.12. создает, развивает и поддерживает функционирование автоматизированной системы информационно-аналитической службы, в том числе для целей единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации;

5.3.13. руководит в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функциональных подсистем контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами, а также за ядерно и радиационно опасными объектами;

5.3.14. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2009 N 43)

Подпункт 5.4 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

5.6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок;

5.7. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;

5.8. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке;

5.8.1. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе, а также контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по выполнению ими полномочий в области гражданской обороны;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2010 N 438)

5.9. организует профессиональную подготовку работников центрального аппарата Службы, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

5.10. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;

5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;

5.12. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

6.2. проводить в пределах своей компетенции необходимые расследования, организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

6.4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций;

6.5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;

6.6. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;

6.7. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;

6.8. учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности.

7. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, а также управление государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы.

Абзац третий — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

III. Организация деятельности

8. Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий.

Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации по представлению руководителя Службы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

Пункт 9 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10. Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;

10.2. представляет Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10.2.1. проект положения о Службе;

10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;

10.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя Службы;

10.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет об их исполнении;

10.2.5. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей территориальных органов Службы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности Службы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10.2.7. предложения о присвоении почетных званий и представлении к награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности Президента Российской Федерации работников центрального аппарата Службы, ее территориальных органов и подведомственных организаций, а также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 814)

Подпункт 10.3 — Утратил силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10.4. назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата Службы и заместителей руководителей территориальных органов Службы;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

10.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание центрального аппарата Службы в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

10.7. утверждает структуру, численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

Подпункты 10.8 — 10.10 — Утратили силу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

10.11. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 N 404)

11. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ее территориальных органов и иных подведомственных организаций осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.

12. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору имеет геральдический знак — эмблему, флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке.

14. Место нахождения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — г. Москва.

Приказ Военно-революционного комитета

21 ноября 1917 года

Преступный саботаж чиновников министерства финансов, главным образом государственного банка и казначейства, поставил в безвыходное положение вдов, сирот и престарелых, пенсионеров, существующих только на получаемые ими ничтожные пенсии, в получении которых им отказывает, таким образом, бастующее чиновничество. Продолжение подобного преступного саботажа грозит неисчислимыми бедствиями беднейшему населению республики, чего никоим образом не может допустить революционный народ, а потому для прекращения саботажа чиновничества Военно-революционный комитет требует, чтобы чиновники государственного банка и всех казначейств немедленно приступили к занятиям. Неисполнение настоящего приказа грозит тяжелыми последствиями для саботирующих.

Главнокомандующему по обороне Петрограда принять самые решительные меры к введению нормальных занятий в названных учреждениях, не останавливаясь перед арестами, высылкой из столицы, а для призывных возрастов — снятием с учета.

Председатель Военно-революционного комитета.

Секретарь.

Документы великой пролетарской революции. Том 1. Из протоколов и переписки Военно-революционного комитета Петроградского совета. ОГИЗ, 1938. с. 283. Документ № 461.