Использование воздушного пространства РФ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. № 138
Київ

Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

Відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України та статей 5 і 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що додається.

2. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що належать до сфери управління зазначених органів.

3. Державній податковій службі:

разом з Державною фінансовою інспекцією здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

інформувати Міністерство фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) окремо за кожним державним унітарним підприємством або об’єднанням у розрізі регіонів та органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. № 138

ПОРЯДОК
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 710 від 24.12.2014, № 1156 від 30.12.2015}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення таких реєстрів та створення умов для їх технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту. Див. пункт 1 Постанови КМ № 597 від 08.09.2016 — діє до 31.12.2018 з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 683 від 13.09.2017}

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 30.12.2015}

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 30.12.2015}

Під час розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 рік його розмір збільшується на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 2010-2013 років, але не менше суми дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у звітному періоді, які включають у тому числі амортизацію.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 710 від 24.12.2014}

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується НКРЕ, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1035 від 12.11.2012}

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Центральні органи виконавчої влади, які виконують функції з управління майном державних підприємств, забезпечують перерахування до 29 грудня 2014 р. частини нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету за переліком згідно з додатком.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 710 від 24.12.2014}

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку державні унітарні підприємства та їх об’єднання подають центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

Додаток до Порядку

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, які перераховують частину нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету

Найменування підприємства

Сума нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу, млн. гривень

Державні підприємства «Південна залізниця”, «Придніпровська залізниця”, «Одеська залізниця”, «Донецька залізниця”, державні територіально-галузеві об’єднання «Львівська залізниця”, «Південно-Західна залізниця”

Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух”

Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт”

Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт”

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний”

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль”

Державне підприємство «Артемсіль”

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України”

Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак”

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго”

Державне підприємство «Укрекоресурси”

Разом

1 900

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 710 від 24.12.2014}

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; 2012, N 31, ст. 4366; 2015, N 29, ст. 4487; 2017, N 9, ст. 1360; 2018, N 25, ст. 3695).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 3 февраля 2020 г. N 74

Изменения,которые вносятся в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации

1. В пункте 2:

а) абзац восьмой признать утратившим силу;

б) абзац десятый после слова «рассредоточение» дополнить словом «пилотируемых»;

в) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

«визуальный полет беспилотного воздушного судна» — полет беспилотного воздушного судна, в ходе которого его внешний пилот поддерживает непосредственный бесприборный визуальный контакт с этим воздушным судном;»;

г) после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«неконтролируемый аэродром» — аэродром, на котором не предоставляется диспетчерское обслуживание;».

2. В подпункте «б» пункта 47 слова «летательный аппарат» в соответствующем падеже заменить словами «воздушное судно» в соответствующем падеже.

3. В абзаце первом пункта 48 слова «и беспилотных летательных аппаратов» исключить.

4. В пункте 49 слова «полеты беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)».

5. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Использование воздушного пространства беспилотным воздушным судном в воздушном пространстве классов А, С и G осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.

Использование воздушного пространства беспилотным воздушным судном осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в интересах пользователей воздушного пространства, организующих полеты беспилотных воздушных судов.».

6. Дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:

«52.1. Положения пункта 52 настоящих Правил не применяются в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности:

а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»;

б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.».

7. Пункт 56.1 изложить в следующей редакции:

«56.1. Применение лазеров и изделий на основе лазеров в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет пилотируемых воздушных судов запрещается, за исключением лазерных излучателей, входящих в состав оборудования, применяемого в целях обеспечения полетов пилотируемых воздушных судов.».

8. В подпунктах «б» и «в» пункта 99 слова «летательных аппаратов» заменить словами «воздушных судов».

9. В пункте 109:

а) абзац второй после слова «полета» дополнить словом «пилотируемого»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Сообщение о плане полета беспилотного воздушного судна (за исключением визуального полета беспилотного воздушного судна в случае, предусмотренном пунктом 52.1 настоящих Правил) подается для получения разрешения на использование воздушного пространства независимо от класса воздушного пространства.».

10. Пункт 114 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов (в случае, предусмотренном пунктом 52.1 настоящих Правил).».

11. В подпункте «б» пункта 116 слова «летательных аппаратов» заменить словами «воздушных судов (за исключением визуальных полетов беспилотных воздушных судов в случае, предусмотренном пунктом 52.1 настоящих Правил)».

12. В абзаце первом пункта 117 слова «и беспилотных летательных аппаратов» исключить.

13. В подпункте «е» пункта 137 слова «летательных аппаратов» заменить словами «воздушных судов».

14. В подпункте «г» пункта 138 слова «летательным аппаратом» заменить словами «воздушным судном».

15. В пункте 153:

а) предложение первое после слов «на борту» дополнить словом «пилотируемого»;

б) предложение третье после слов «от экипажа» дополнить словом «пилотируемого».

Приложение N 4
к приказу Минтранса РФ
от 31 января 2011 г. N 29

Типовая схема
аэронавигационного паспорта посадочной площадки

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ (АНППП) ____________________________________________ (наименование посадочной площадки)

Лист согласования

0-1

Регистрация поправок аэронавигационного паспорта посадочной площадки

0-2

Лист поправки/Контрольный лист

0-3

1. Географические и административные данные посадочной площадки

1-1

2. Время работы служб (при наличии) и средств по обслуживанию на посадочной площадке

1-2

3. Данные по перронам (при наличии перрона)

1-3

4. Данные по рулежным дорожкам (РД) (при наличии рулежных дорожек)

1-4

5. Данные по местам стоянок воздушных судов посадочной площадки (при наличии мест стоянок)

1-5

6. Данные по местам проверок высотомеров посадочной площадки (при наличии мест проверок высотомеров)

1-6

7. Данные по препятствиям посадочной площадки радиусом 5 км с центром в контрольной точке посадочной площадки

1-7

8. Минимумы посадочной площадки

1-8

9. Физические характеристики ВПП ___/ ___ посадочной площадки (при наличии)

1-9

10. Огни приближения и огни ВПП ___/ ___ посадочной площадки (при наличии)

1-10

11. Организация выполнения полетов на посадочной площадке

1-11

12. Запретные зоны, зоны ограничения полетов, постоянные опасные зоны, специальные зоны (при наличии района посадочной площадки)

1-12

13. Данные средств связи на посадочной площадке (при наличии)

1-13

14. Радионавигационные средства и средства посадки посадочной площадки (при наличии)

1-14

15. Перечень карт (схем) посадочной площадки (разрабатываемых при необходимости)

1-15

16. Перечень доказательной документации

1-16

Приложения

Карта посадочной площадки (кроки) (схема, фотосхема с привязкой к характерному ориентиру)

2-1

Карта наземного движения (огни и знаки руления)

2-2

Карта препятствий в R=5 км от контрольной точки посадочной площадки

2-3

Карта маршрутов вылета

2-4

Карта маршрутов прибытия

2-5

Карта захода на посадку по приборам (для каждой схемы)

2-6

Карта визуального захода на посадку

2-7

Схема концентрации и перелета птиц в окрестностях посадочной площадки

2-8

Схема расположения радиотехнического оборудования посадочной площадки

2-9

Схема размещения метеорологического оборудования на посадочной площадке

2-9

Схема продольного профиля оси ВПП посадочной площадки

2-10

Схема выполнения маневра для внеочередного захода на посадку или ухода на запасной аэродром

2-11

Справочная информация

3-1

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

0-1

Лист согласования

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки) Регистрация поправок аэронавигационного паспорта посадочной площадки _________________________________ (наименование посадочной площадки)

N

поправки, изменения

Дата ввода в действие

Дата исполнения

Подпись

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

0-3

Экз. N ПОПРАВКА N/АНППП_________________________________ (наименование посадочной площадки) на___листах Дата ввода в действие «___»_________20___г. С получением поправки необходимо:

Листы

Действия

Листы

Действия

Ответственный за подготовку поправки _______________________ (фамилия, имя, отчество) _________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

Контрольный лист

Лист

Дата

Титульный лист

Лист согласования

Учет внесенных поправок

Лист

Дата

Лист

Дата

Лист

Дата

Лист

Дата

Лист

Дата

Лист

Дата

Лист поправки/контрольный лист

Регистрация сверок (проверок) АНППП

В настоящем экземпляре сброшюровано _____ (_______________) листов

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-1

1. Географические и административные данные посадочной площадки _________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

1.1

Указатель (индекс) местоположения посадочной площадки

1.2

Название

1.3

Собственник посадочной площадки (полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица)

1.4

Юридический адрес собственника — юридического лица или место жительства собственника — физического лица

1.5

Номер телефона собственника посадочной площадки

1.6

Номер факса собственника посадочной площадки

1.7

E-mail собственника посадочной площадки

1.8

Полное название ближайшего к аэродрому крупного населенного пункта

1.9

Направление и расстояние от центра города или населенного пункта

1.10

Координаты местоположения контрольной точки посадочной площадки (широта, долгота в градусах, минутах и секундах)

1.11

Система координат

1.12

Вид покрытия ВПП посадочной площадки

1.13

Превышение (абсолютная высота) контрольной точки посадочной площадки (м)

1.14

Магнитное склонение посадочной площадки (в градусах)

1.15

Ограничения на посадку на ВПП ___/___

1.16

Подразделения, базирующиеся на посадочной площадке

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-2

2. Время работы служб (при наличии) и средств по обслуживанию на посадочной площадке

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

2.1

2.2

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-3

3. Данные по перронам __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

3.1

Наименование перрона

3.1.1

Тип покрытия перрона

3.1.2

Прочность покрытия перрона (PCN)

3.1.3

Обозначение точки границы перрона

3.1.4

Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)

______________________________

* Классификационное число покрытия ВПП.

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-4

4. Данные по рулежным дорожкам (РД) _________________________________ (наименование посадочной площадки) _________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-5

5. Данные по местам стоянок воздушных судов посадочной площадки __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

5.1

Обозначение (N стоянки)

5.1.1

Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)

5.1.2

Прочность покрытия (PCN)

5.1.3

Тип покрытия

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-6

6. Данные по местам проверок высотомеров посадочной площадки __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

6.1

Местоположение

6.2

Превышение (абсолютная высота) (м)

6.3

Геодезическая высота (м)

______________________________

* Высота, измеренная относительно поверхности эллипсоида.

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-7

7. Данные по препятствиям посадочной площадки радиусом 5 км с центром в контрольной точке посадочной площадки __________________________________ (наименование посадочной площадки)

Идентификатор (N п/п) препятствия

Наименование препятствия

Широта препятствия (в градусах, минутах, секундах)

Долгота препятствия (в градусах, минутах, секундах)

Превышение (абсолютная высота)

(м)

Геодезическая высота

(м)

Вид/ цвет маркировки

Доказательная документация

1

2

3

4

9

10

11

12

Препятствия в зонах захода на посадку и взлета ВПП ___

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Препятствия в зоне полета по кругу

7.2.1

7.2.2

7.2.3

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-8

8. Минимумы посадочной площадки

______________________________

*(1) Высота нижней границы облаков.

*(2) Радиомаячная система посадки.

*(3) Инструментальная система посадки по приборам.

*(4) Автоматический.

*(5) Директорный.

*(6) Система посадки по приборам.

*(7) Радиолокационная система посадки.

*(8) Система посадки с использованием только дальней и ближней приводных радиостанций.

*(9) Отдельная приводная радиостанция.

*(10) Визуальный заход на посадку.

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-9

9. Физические характеристики ВПП___/___ посадочной площадки __________________________________ (наименование посадочной площадки) _________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-10

10. Огни приближения и огни ВПП___/___ посадочной площадки __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

10.1

Обозначение ВПП

10.1.1

Тип системы огней приближения

10.1.2

Протяженность системы огней приближения

10.1.3

Сила света системы огней приближения

10.1.4

Огни порога ВПП (входные)

10.1.5

Огни фланговых горизонтов зоны приземления

10.1.6

Система визуальной индикации глиссады

10.1.7

Наклон глиссады

10.1.8

Местоположение системы визуальной индикации глиссады

10.1.9

Протяженность огней зоны приземления ВПП

10.1.10

Протяженность огней осевой линии ВПП

10.1.11

Сила света огней осевой линии ВПП

10.1.12

Интервалы установки огней осевой линии ВПП

10.1.13

Цвет огней осевой линии ВПП

10.1.14

Протяженность посадочных (боковых) огней ВПП

10.1.15

Интервалы установки посадочных (боковых) огней ВПП

10.1.16

Сила света посадочных (боковых) огней ВПП

10.1.17

Цвет посадочных (боковых) огней ВПП

10.1.18

Цвет ограничительных огней ВПП

10.1.19

Огни фланговых горизонтов зоны торможения

10.1.20

Протяженность и цвет концевой полосы торможения

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-11

11. Организация выполнения полетов на посадочной площадке __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

11.1.

Границы района посадочной площадки (при наличии)

11.1.1

Координаты точек боковых границ

11.1.2

Обозначение точки

11.1.3

Координаты точки (широта, долгота в градусах, минутах, секундах)

11.2

Нижняя граница (м)

11.3

Верхняя граница (м)

11.4

Класс воздушного пространства района посадочной площадки

11.4

Наименование маршрута (при наличии)

11.4.1

Последовательность точек пути маршрута

11.5

Высота перехода (м) (абсолютное значение)

11.6

Высота перехода (м) (относительное значение)

11.7

Дополнительная информация, необходимая для организации выполнения полетов на посадочной площадке

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-12

12. Запретные зоны, зоны ограничения полетов, постоянные опасные зоны, специальные зоны

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

12.1

Наименование зоны

12.1.1

Обозначение зоны

12.1.2

Координаты боковых границ или центра зоны (широта, долгота в градусах, минутах и секундах)

12.1.3

Верхняя граница

12.1.4

Нижняя граница

12.1.5

Время действия

12.1.6

Примечание

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-13

13. Данные средств связи на посадочной площадке __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

13.1

Обозначение службы

13.1.1

Позывной

13.1.2

Частота Mhz

13.1.3

Часы работы (UTC)

13.1.4

Примечание

______________________________

* Всемирное координированное время.

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-14

14. Радионавигационные средства и средства посадки посадочной площадки __________________________________ (наименование посадочной площадки)

N п/п

Наименования аэронавигационных данных (АНД)

Значение элемента АНД

Доказательная документация

1

2

3

4

14.1

Тип и категория средства

14.1.1

Магнитное склонение антенны

14.1.2

Позывной

14.1.3

Частота

14.1.4

Магнитное склонение станции

14.1.5

Координаты места установки антенны (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды)

14.1.6

Часы работы (UTC)

14.1.7

Примечание

_________________________________________________________________________ АНППП _________________________________ Дата (наименование посадочной площадки)

1-15

15. Перечень карт (схем) посадочной площадки

1. Карта посадочной площадки (кроки) (схема, фотосхема с привязкой к характерному ориентиру).

2. Карта наземного движения (огни и знаки руления).

3. Карта препятствий в R=5 км от контрольной точки посадочной площадки;

4. Карта маршрутов вылета.

5. Карта маршрутов прибытия.

6. Карта захода на посадку по приборам (для каждой схемы).

7. Карта визуального захода на посадку.

8. Схема концентрации и перелета птиц в окрестностях посадочной площадки.

9. Схема расположения радиотехнического оборудования посадочной площадки.

10. Схема размещения метеорологического оборудования на посадочной площадки.

11. Схема продольного профиля оси ВПП посадочной площадки.

12. Схема выполнения маневра для внеочередного захода на посадку или ухода на запасной аэродром.