557 постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 22 квітня 2003 р. № 557 м. Київ

Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об’єднаннями

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити норматив відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році (далі — дивіденди) до спеціального фонду державного бюджету державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об’єднаннями у розмірі 15 відсотків обсягу чистого прибутку.

Дивіденди зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства України.

2. Державні некорпоратизовані, казенні підприємства та їх об’єднання:

розраховують дивіденди виходячи з установленого цією постановою нормативу та подають відповідні відомості органам державної податкової служби у порядку та за формою, визначеними Державною податковою адміністрацією, іншим центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать, одночасно з декларацією з податку на прибуток підприємства за звітний період. Відомості про розрахунок частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році подаються одночасно з декларацією з податку на прибуток підприємства за I квартал 2003 року;

сплачують частину прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, а за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році одночасно із податком на прибуток підприємств за I квартал 2003 року.

3. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні некорпоратизовані, казенні підприємства та їх об’єднання, керівникам цих підприємств та об’єднань:

забезпечити надходження дивідендів до державного бюджету відповідно до нормативу, встановленого цією постановою;

внести в місячний строк зміни до фінансових планів на 2003 рік стосовно відображення окремим рядком даних про щоквартальні дивіденди і поінформувати про це до 15 травня 2003 р. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.

4. Державній податковій адміністрації здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати дивідендів державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об’єднаннями і до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом, подавати Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів та Державному казначейству звіт про обсяг їх надходжень.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів України згідно з функціональними повноваженнями.

Прем’єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

Вход для пользователей Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:
Тел.: +7 (727) 222-21-01, e-mail: info@prg.kz, Региональные представительства

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 года № 557
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 22 апреля 2020 г. № 557

Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, № 0001202004060044):

а) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«б) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска.»;

б) дополнить пунктом 7 1 следующего содержания:

«7 1. Если основанием для проведения проверок на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 и подпункте «а» пункта 2 настоящего постановления, являются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, орган государственного контроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в установленном порядке органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю.»;

в) пункт 11 дополнить словами «, а также к проверкам, проводимым в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 26 червня 2019 р. N 557

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні» (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 683; 2018 р., N 42, ст. 1509, N 70, ст. 2376) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 557

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139

1. Пункт 3 постанови виключити.

2. У Технічному регламенті обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

в абзаці восьмому слова «спеціального призначення» замінити словами «, яка надається для професійного використання»;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

«трубні органи;».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

2) у пункті 5:

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

«21) будь-яке інше електричне та електронне обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;»;

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) запасні частини, які повторно використовуються, за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, та якщо про повторне використання таких частин повідомляється користувачам, а самі запасні частини:

вилучені з електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2011 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 1 січня 2018 р.;

вилучені з медичних виробів або приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2024 р.;

вилучені з медичних виробів для діагностики in vitro, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2026 р.;

вилучені з промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2027 р.;

вилучені з будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2029 р.;»;

3) підпункт 20 пункту 8 викласти в такій редакції:

«20) позашляхова рухома техніка, яка надається для професійного використання, — машини з бортовим джерелом живлення або з тяговим приводом від зовнішнього джерела живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухливості або безперервного чи напівбезперервного переміщення між низкою фіксованих місць роботи та які надаються виключно для професійного використання;»;

4) у додатку 3 до Технічного регламенту:

у позиції 5(a) у графі «Сфера і строк застосування» абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 6(a) замінити позиціями 6(a) і 6(a)-I такого змісту:

«

6(a). Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

6(a)-I. Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою та у компонентах із сталі, отриманих методом гарячого цинковання, із вмістом свинцю не більш як 0,2 відсотка за масою

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1

«;

позицію 6(b) у графі «Сфера і строк застосування» викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1″;

доповнити додаток після позиції 6(b) позиціями 6(b)-I і 6(b)-II такого змісту:

«

6(b)-I. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою, за умови, що його наявність є наслідком переробки свинцевмісного алюмінієвого брухту

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1

6(b)-II. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах для обробки різанням із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою

до 18 травня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1

«;

у графі «Сфера і строк застосування»:

позицію 6(c) викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної в додатку 1″;

позицію 7(a) викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 24 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1″;

у позиції 7(b) абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 7(c)-I викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 34 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1″;

у позиції 17 абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 24 викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1″;

у позиціях 25, 30, 31 і 33 абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 34 викласти в такій редакції:

«для всіх категорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 — 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. — для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. — для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. — для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1″;

у позиції 38 абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

5) у додатку 4 до Технічного регламенту у позиції 42 у графі «Сфера і строк застосування» цифри і слова «1 липня 2019 року» замінити словами «визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку».